Bộ Tài chính lấy ý kiến chi tiền công đọc thẩm định tài liệu SGK 35.000 đồng/tiết

Hà Linh |
Bộ Tài chính lấy ý kiến chi tiền công đọc thẩm định tài liệu SGK 35.000 đồng/tiết
Bộ Tài chính lấy ý kiến chi tiền công đọc thẩm định tài liệu SGK 35.000 đồng/tiết
Bộ Tài chính lấy ý kiến chi tiền công đọc thẩm định tài liệu SGK mới

Bộ Tài chính vừa giới thiệu Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định SGK giáo dục phổ thông để xin ý kiến rộng rãi. Trong đó, chi tiền công đọc thẩm định tài liệu của các thành viên Hội đồng thẩm định trước phiên họp tối đa 35.000 đồng/ tiết/ người.

Theo dự thảo, thông tư này hướng dẫn việc quản lý kinh phí thẩm định SGK giáo dục phổ thông do Hội đồng quốc gia thẩm định SGK thực hiện (theo quy định tại Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông).

Nguồn kinh phí thẩm định SGK giáo dục phổ thông gồm: Nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề thuộc ngân sách T.Ư) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy động hợp pháp, nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Chi tổ chức họp thẩm định SGK trong đó có phần bao gồm thuê thiết bị công nghệ thông tin, máy chiếu, thuê đường truyền, các chi phí trực tiếp khác có liên quan; Chi khác phục vụ trực tiếp họp Hộiđồng thẩm định (điện, nước, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, chuyển phát tài liệu đến thành viên của Hội đồng và các khoản chi trực tiếp khác) theo thực tế phát sinh.

Các khoản chi phí thực tế nêu trên khi thanh toán phải có đầy đủ chứng từ, hoá đơn theo quy định.

Dự thảo cũng nêu rõ về từng nội dung và mức chi thẩm định SGK giáo dục phổ thông. Các khoản chi cho thành viên Hội đồng thẩm định như: chi tiền công đọc thẩm định tài liệu trước phiên họp tối đa 35.000 đồng/ tiết/ người; Chi thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ; Chi phụ cấp tiền ăn.

Chi tiền công họp thẩm định: trong đó, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tối đa 200.000 đồng/ người/ buổi; Phó chủ tịch, uỷ viên, thư ký Hội đồng thẩm định tối đa 150.000 đồng/người/ buổi.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sẽ bao gồm cả việc áp dụng cho công tác thẩm định sách giáo khoa lớp 2, lớp 6.

Các mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi làm căn cứ để lập dự toán chi cho công tác thẩm định SGK giáo dục phổ thông. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan Trung ương chủ động quy định mức chi cụ thể từ nguồn ngân sách nhà nước cho phù hợp và đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước để thực hiện ở cơ quan trong phạm vi dự toán chi ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao.

theo Tiền Phong