Từ Moscow: Cảm xúc của người dân và không khí tại thủ đô nước Nga trong kỳ bầu cử 2018

Hằng - Hoàng (Từ Moscow) |

Từ Moscow: Cảm xúc của người dân và không khí tại thủ đô nước Nga trong kỳ bầu cử 2018
Từ Moscow: Cảm xúc của người dân và không khí tại thủ đô nước Nga trong kỳ bầu cử 2018

Người dân Nga nghĩ gì và sẽ bỏ phiếu cho ai trong kỳ bầu cử Tổng thống 2018?

Từ Moscow: Cảm xúc của người dân và không khí tại thủ đô nước Nga trong kỳ bầu cử 2018