Vụ xả súng tại UBND TP Thái Bình: Cận cảnh dự án tái định cư

Nhóm PVPL |

(Soha.vn) - Theo thông tin bước đầu, tháng 5/2013 dự án tái định cư này được UBND TP Thái Bình triển khai với diện tích 9ha, trong đó, diện tích thu hồi của phường Kỳ Bá là 3ha...

Liên quan đến dự án khu tái định cư tại phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình, theo thông tin chúng tôi có được, tại quyết định số 1931/QĐ – UBND ngày 29/9/2011 của UBND tỉnh Thái Bình đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư khu dân cư – dịch vụ - tái định cư và công trình công cộng phường Trần Lãm và phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình với diện tích 9ha.

Tiếp đó, ngày 06/02/2012, UBND TP Thái Bình ra quyết quyết định số 286/QĐ – UBND về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân tại phường Kỳ Bá.

Ngày 17/09/2012, UBND tỉnh Thái Bình có quyết định số 2201/QĐ – UBND phê duyệt giá đất để bồi thường giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng khu dân cư, tái định cư và công trình công cộng phường Trần Lãm và phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.

Sau đó, ngày 06/02/2013, UBND TP Thái Bình tiếp tục có quyết định số 292/QĐ - UBND do Phó Chủ tịch Vũ Kim Cử ký về việc phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư đất thu hồi của 6 hộ tổ 23, 48 phường Kỳ Bá và điều chỉnh bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (đợt 2) dự án khu dân cư, tái định cư và công trình công cộng phường Trần Lãm, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.

Mặt bằng dự án khu

Mặt bằng dự án khu dân cư, tái định cư và công trình công cộng phường Trần Lãm và phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Kinh phí bồi thường hỗ trợ là 1.811.948.679 đồng, trong đó, bồi thường, hỗ trợ về đất là : 1.082.598.500 đồng; Bồi thường, hỗ trợ về tài sản, hoa màu trên đất là: 683.245.027 đồng; Các khoản hỗ trợ khác: 46.000.000 đồng.

Điều chỉnh, bố sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt tại Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 13/08/2012: 29.006.958 đồng, bao gồm: Điều chỉnh tăng kinh phí bồi thường hỗ trợ tài sản, hoa màu: 52.766.958 đồng; Điều chỉnh tăng kinh phí hỗ trợ ÔĐĐS : 2.160.000 đồng; Điều chỉnh giảm kinh phí hỗ trợ ÔĐĐS: 25.920.000 đồng.

Số tiền giao đất mới (tái định cư) lô số 07-CL9 (của hộ ông Vinh – PV) khu dân cư tổ 3 là: 599.170.950 đồng. Bao gồm: Tiền sử dụng đất tái định cư: 596.190.000 đồng; Tiền lệ phí trước bạ cấp GCNQSD đất ở mới: 2.980.950 đồng.

Chi phí tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng: 36.817.009 đồng.

Quyết định

Quyết định số 292/QĐ - UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Vũ Kim Cử ký ngày 06/02/2013.

Cũng theo danh sách đính kèm quyết định thì có 18 hộ được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với diện tích 628,5 m2, tổng số tiền 1.840.850.485 đồng.

Cụ thể, theo quyết định này, đối với hộ ông Đặng Ngọc Vinh: diện tích được bồi thường, hỗ trợ là 62,1 m2, với tổng số tiền 475.717.805 đồng.

Hộ gia đình hung thủ vụ xả súng, Đặng Ngọc Viết được bồi thường, hỗ trợ với diện tích 181,6 m2, trong đó diện tích bồi thường 50% giá đất ở là 70m2; diện tích bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp trong địa giới phường Kỳ Bá là 111,6 m2.

Tổng số tiền, Viết được bồi thường, hỗ trợ là 504. 477.796 đồng, trong đó, bồi thường, hỗ trợ về đất là 302.272.000 đồng; bồi thường hỗ trợ tài sản là 193.005.796 đồng; các khoản hỗ trợ là 9.200.000 đồng…

Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án kèm quyết định số 292/QĐ - UBND của UBND TP Thái Bình do Phó Chủ tịch Vũ Kim Cử ký ngày 06/02/2012.
Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án kèm quyết định số 292/QĐ - UBND của UBND TP Thái Bình do Phó Chủ tịch Vũ Kim Cử ký ngày 06/02/2012.

Còn tại Thông báo số 44/TB-PTQĐ của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thái Bình ngày 17/04/2013 do Phó giám đốc Vũ Ngọc Dũng ký về việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đất thu hồi của 6 hộ tổ 23, 48 phường Kỳ Bá và điều chỉnh bổ sung kinh phí bồi thường (đợt 2) dự án: Khu dân cư, tái định cư và công trình công cộng phường Trần Lãm, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình cũng nêu rõ:

Bồi thường 100% giá bồi thường đối với diện tích 30,1 m2 đất ở cho hộ ông Đặng Ngọc Vinh (theo quy định tại khoản 1, điều 8, Nghị định 197/NĐ – CP và điểm a, khoản 1 điều 44 Nghị định 84/NĐ-CP) theo giá bồi thường: 6.500.000 đồng/m2.

Bồi thường 50% giá đất với diện tích 206,2 m2 đất của ông Vinh, ông Viết, ông Kính, bà Ngọc sử dụng làm đất ở sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 diện tích trong hạn mức đất ở (70m2), theo giá bồi thường: 50% x 6.500.000 đồng.

Bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất ở sử dụng sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 vượt hạn mức đất ở theo loại đất nông nghiệp trong địa giới phường Kỳ Bá cho 4 hộ ông Vinh, ông Viết, bà Tuyết, ông Kính và diện tích đất nông nghiệp của hộ ông Đấu theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 45 Nghị định 84/NĐ – CP.

Bồi thường hỗ trợ 100% giá trị xây mới đối với tài sản của 4 hộ gia đình xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường đất ở, sử dụng đúng mục đích.

Hỗ trợ 80% giá trị xây dựng đối với tài sản của 5 hộ (ông Vinh, ông Viết, ông Kính, ông Hồng, ông Quân) xây dựng trên diện tích đất vượt hạn mức sử dụng sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004.

Hỗ trợ 80% chi phí lấp trũng đối với diện tích đất ở vượt hạn mức sử dụng sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 đối với 4 hộ ông Vinh, ông Viết, bà Tuyết, ông Kính.

Bồi thường 100% giá trị cây cối, hoa màu trên đất của 7 hộ.

Còn tại Thông báo số 44/TB-PTQĐ của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thái Bình ngày 17/04/2013 do Phó giám đốc Vũ Ngọc Dũng ký.
Còn tại Thông báo số 44/TB-PTQĐ của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thái Bình ngày 17/04/2013 do Phó giám đốc Vũ Ngọc Dũng ký.

Hỗ trợ di chuyển chỗ ở và hỗ trợ di chuyển nhà cho 3 hộ (ông Vinh, ông Viết, ông Kính) và 2 hộ (ông Hồng, ông Quân (có nhà chính trên diện tích đất của ông Kính) phải phá dỡ toàn bộ nhà chính (theo khoản 1, khoản 3 điều 14 Quyết định 16/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình) theo mức:

Hỗ trợ di chuyển chỗ ở: 5.000.000 đồng/ hộ; Hỗ trợ thuê nhà: 6 tháng x 700.000 đồng/ hộ/ tháng.

Thông báo cũng nêu rõ, bổ sung bồi thường hoa màu, hỗ trợ chi phí san lấp của 3 hộ nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp và thuỷ sản (kè bờ ao) của hộ ông Kính. Trong đó, bồi thường 100% giá trị hoa màu, con vật nuôi; Hỗ trợ 80% chi phí san lấp của 3 hộ nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp và thuỷ sản của hộ ông Kính…

Về thời gian bàn giao mặt bằng đất thu hồi cũng được nêu rõ trong thông báo này là dự kiến trước ngày 30/4/2013.

Trước đó, theo bản tin được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an, qua điều tra, bước đầu được biết, tháng 5/2013 dự án này được UBND TP Thái Bình triển khai.

Cùng với, khi trao đổi về dự án, ông Phạm Văn Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cũng cho biết, theo quy hoạch, Khu tái định cư có diện tích 9ha giáp ranh giữa hai phường Kỳ Bá và phường Trần Lãm của thành phố, trong đó, diện tích thu hồi của phường Kỳ Bá là 3ha.

Đất nông nghiệp sẽ là diện tích chủ yếu trong quy hoạch xây dựng khu tái định cư này.

Mời độc giả theo dõi toàn bộ vụ xả súng tại trụ sở UBND TP Thái Bình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
  Công ty Cổ phần VCCorp

  © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

  Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
  Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Email: btv@soha.vn
  Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
  Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
  Điện thoại: 024 7309 5555

  Liên hệ quảng cáo:
  Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
  Email: giaitrixahoi@admicro.vn
  Hỗ trợ & CSKH:
  Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
  số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  Tel: (84 24) 7307 7979
  Fax: (84 24) 7307 7980
  Chính sách bảo mật

  Chat với tư vấn viên