PGS Bùi Hiền "rất tiếc vì việc đưa ra không đúng lúc, không đúng thời và không đúng cách"

Dựng video: Luyên NT |

PGS Bùi Hiền "rất tiếc vì việc đưa ra không đúng lúc, không đúng thời và không đúng cách"
PGS Bùi Hiền "rất tiếc vì việc đưa ra không đúng lúc, không đúng thời và không đúng cách"