Tỷ lệ thất nghiệp trong tuổi lao động ở thành thị cao nhất thập kỷ

HS |

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tình hình lao động, việc làm cả nước trong quý III/2020 có dấu hiệu phục hồi, thu nhập của người làm công hưởng lương dần được cải thiện.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của khu vực thành thị quý III mặc dù giảm so với quý II nhưng so với cùng kỳ năm trước vẫn ở mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý III/2020 ước tính là 54,6 triệu người, tăng 1,4 triệu người so với quý trước và giảm 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2020, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 54,4 triệu người, giảm 1,2 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 9 tháng ước tính đạt 73,9%, giảm 2,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động quý III/2020 ước tính là 48,5 triệu người, tăng 1,8 triệu người so với quý trước và giảm 638,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Lao động nam 26,4 triệu người, chiếm 54,5% tổng số và lao động nữ 22,1 triệu người, chiếm 45,5%; khu vực thành thị 16,5 triệu người, chiếm 34,1% và khu vực nông thôn là 32 triệu người, chiếm 65,9%.

Tính chung 9 tháng năm 2020, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 48,1 triệu người, giảm 940,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước, tương đương 1,9%.

Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý III/2020 ước tính là 53,3 triệu người, bao gồm 17,3 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 32,4% tổng số; khu vực công nghiệp và xây dựng 16,6 triệu người, chiếm 31,2%; khu vực dịch vụ 19,4 triệu người, chiếm 36,4%.

Tính chung 9 tháng năm nay, lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 53,1 triệu người, bao gồm 17,5 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng là 16,4 triệu người, tăng 0,3%, trong đó tăng chủ yếu đối với lao động phi chính thức ngành xây dựng (tăng 4,6%), còn lao động chính thức trong ngành xây dựng giảm 9,3%; khu vực dịch vụ là 19,2 triệu người, giảm 1%.

Chuyển dịch lao động tiếp tục theo xu hướng từ khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản sang khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ với tỷ trọng lao động tương ứng trong các khu vực là: 33%; 30,8%; 36,2%.

Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước quý III/2020 ước tính là 2,29% (quý I là 2,02%; quý II là 2,51%). Tính chung 9 tháng năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp chung là 2,27%, trong đó khu vực thành thị là 3,66%; khu vực nông thôn là 1,58%. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý III/2020 là 2,5% (quý I là 2,22%; quý II là 2,73%).

Tính chung 9 tháng năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,48%, trong đó khu vực thành thị là 3,88%; khu vực nông thôn là 1,75%. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) 9 tháng năm 2020 ước tính là 7,07%, trong đó khu vực thành thị là 10,7%; khu vực nông thôn là 5,53%.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý I/2020 là 2,21%; quý II là 3,08%; quý III ước tính là 2,79%.

Tính chung 9 tháng năm nay, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 2,69%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 1,84%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 3,12% (tỷ lệ thiếu việc làm của 9 tháng năm 2019 tương ứng là 1,54%; 0,81%; 1,91%).

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản quý I/2020 là 55,3%; quý II là 55,8%; quý III ước tính là 57%, trong đó khu vực thành thị là 49,5%; khu vực nông thôn là 62,9%.

Tính chung 9 tháng năm 2020 tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản ước tính là 56%, trong đó khu vực thành thị là 48,1%; khu vực nông thôn là 62,4% (9 tháng năm 2019 tương ứng là 55,9%; 47,8%; 62,3%).

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý III/2020 là 6,52 triệu đồng/tháng, tăng 184 nghìn đồng so với quý trước và giảm 116 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nhập của lao động nam là 6,8 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 6,1 triệu đồng/tháng.

Tính chung 9 tháng năm 2020, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương ước tính là 6,69 triệu đồng/tháng, tăng 54 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại