Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cắt giảm hàng chục ban chuyên môn

CTV Lan Lan |

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cắt giảm hàng chục ban chuyên môn
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cắt giảm hàng chục ban chuyên môn
Đến năm 2020 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tinh giảm 200 cán bộ, nhân viên.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cắt giảm 15 đầu mối Ban chuyên môn/Văn phòng và đến năm 2020 sẽ tinh giảm 200 người tại bộ máy tham mưu, giúp việc.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn 2035” Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã thực hiện công tác tái cơ cấu.

Việc sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả đã được Đảng uỷ, Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam quyết liệt triển khai thực hiện và nhận được sự đồng thuận rất cao trong toàn bộ hệ thống chính trị của Tập đoàn.

Song song với việc tái cấu trúc tổ chức bộ máy điều hành, PVN cũng triển khai quyết liệt việc sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo các Ban/Văn phòng phù hợp với năng lực, kinh nghiệm theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Ban chuyên môn/Văn phòng dựa trên những nguyên tắc, tiêu chí đã được Thường vụ Đảng uỷ và Hội đồng Thành viên Tập đoàn thông qua.

Tính đến hết tháng 12/2018, PVN đã thực hiện sắp xếp giảm từ 32 đầu mối Ban chuyên môn/Văn phòng xuống còn 17 đầu mối Ban chuyên môn/Văn phòng; số lượng phòng trong Ban/Văn phòng cũng giảm xuống từ 73 xuống còn 51 phòng; số lượng lãnh đạo Ban giảm từ 111 người xuống còn 64 người…

Tập đoàn đã kiện toàn được 14/15 Trưởng các Ban/Văn phòng Tập đoàn, 50 Phó trưởng ban/Văn phòng Tập đoàn và 116 cán bộ quản lý cấp phòng. Lộ trình đến năm 2020 sẽ tinh giảm 200 người tại bộ máy tham mưu giúp việc của Tập đoàn.

PVN đã giới thiệu để bầu/bổ nhiệm 14 cán bộ tham gia các vị trí quản lý điều hành, người đại diện Tập đoàn, UVHĐQT độc lập tại các đơn vị thành viên.

Tính đến hết tháng 11/2018, mặc dù thị trường dầu khí có nhiều biến động, kinh tế thế giới tiềm ẩn không ít rủi ro, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên vẫn chưa được tháo gỡ kịp thời.

Các chỉ tiêu sản xuất 11 tháng của PVN đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Đặc biệt, với số nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn trong 11 tháng đầu năm 2018 đạt 108.122 tỷ đồng, PVN đã hoàn thành và hoàn thành vượt 46,5% kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước cả năm 2018.

Kế hoạch khai thác dầu thô năm 2018 được hoàn thành sớm trước 20 ngày, hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng dầu thô năm 2018 trước 15 ngày…

Với những kết quả tích cực bước đầu trong công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tự tin với sự quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, Tập đoàn sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao, không chỉ trong năm 2018 mà cả những năm tiếp theo, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

theo VOV