[Photo Story] - 10 phát minh đơn giản nhưng đem lại hiệu quả xuất sắc cho cuộc sống

Thanh Hương |

[Photo Story] - 10 phát minh đơn giản nhưng đem lại hiệu quả xuất sắc cho cuộc sống
[Photo Story] - 10 phát minh đơn giản nhưng đem lại hiệu quả xuất sắc cho cuộc sống

Có những phát minh tưởng như đơn giản, song lại là sự tổng hợp của tri thức nhân loại, đem lại tiện ích tuyệt vời cho những người sử dụng. Dưới đây là 10 phát minh như thế.

[Photo Story] - 10 phát minh đơn giản nhưng đem lại hiệu quả xuất sắc cho cuộc sống - Ảnh 1.
[Photo Story] - 10 phát minh đơn giản nhưng đem lại hiệu quả xuất sắc cho cuộc sống - Ảnh 2.
[Photo Story] - 10 phát minh đơn giản nhưng đem lại hiệu quả xuất sắc cho cuộc sống - Ảnh 3.
[Photo Story] - 10 phát minh đơn giản nhưng đem lại hiệu quả xuất sắc cho cuộc sống - Ảnh 4.
[Photo Story] - 10 phát minh đơn giản nhưng đem lại hiệu quả xuất sắc cho cuộc sống - Ảnh 5.
[Photo Story] - 10 phát minh đơn giản nhưng đem lại hiệu quả xuất sắc cho cuộc sống - Ảnh 6.
[Photo Story] - 10 phát minh đơn giản nhưng đem lại hiệu quả xuất sắc cho cuộc sống - Ảnh 7.
[Photo Story] - 10 phát minh đơn giản nhưng đem lại hiệu quả xuất sắc cho cuộc sống - Ảnh 8.
[Photo Story] - 10 phát minh đơn giản nhưng đem lại hiệu quả xuất sắc cho cuộc sống - Ảnh 9.
[Photo Story] - 10 phát minh đơn giản nhưng đem lại hiệu quả xuất sắc cho cuộc sống - Ảnh 10.

Theo Brightside