Nhận trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc đối diện với hệ quả gì?

Văn Kiên |

Theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội, với việc nhận hơn 50% số phiếu tín nhiệm thấp, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc đối diện với hệ quả là xin từ chức, còn không sẽ bị bỏ phiếu tín nhiệm để thực hiện quy trình miễn nhiệm.

Theo Nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc thông qua, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc là trường hợp duy nhất trong số 28 chức danh nhận trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp.

Cụ thể, ông Thành nhận được 19 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 40,43% tổng số phiếu); 2 phiếu tín nhiệm (chiếm 4,26% tổng số phiếu) và 25 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 53,19% tổng số phiếu).

Nhận trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc đối diện với hệ quả gì? - Ảnh 1.

Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc bị nhận hơn 50% số phiếu tín nhiệm thấp.

Theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn: Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức ; trường hợp không xin từ chức thì Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Như vậy, trong trường hợp này, ông Thành có thể xin từ chức, còn không sẽ bị Hội đồng nhân dân tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm.

Về quy trình bỏ phiếu tín nhiệm, theo quy định, Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm. Trên cơ sở tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín.

Điều đáng nói, nếu như ở quy trình lấy phiếu tín nhiệm được đánh giá theo ba mức là: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “không tín nhiệm” thì ở quy trình bỏ phiếu tín nhiệm chỉ còn hai mức: “tín nhiệm” và “không tín nhiệm”.

Người được bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số phiếu đánh giá “không tín nhiệm” thì Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc miễn nhiệm.

Căn cứ vào kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở HĐND các tỉnh, thành vừa qua (ở nhiệm kỳ này), ông Lê Duy Thành là Chủ tịch UBND tỉnh duy nhất trong cả nước, tính đến thời điểm này bị trên 50% số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại