Ban Chấp hành Trung ương khóa XII kiểm điểm trước Đại hội khóa XIII

Ban Thời sự |

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả rõ rệt.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (Ảnh VGP)

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (Ảnh VGP)

Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 26/1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và cải cách tư pháp, đấu tranh, phòng chống tham nhũng và lãnh đạo chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp.

Báo cáo cũng đã kiểm điểm về đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đề cập rõ những ưu, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Về đánh giá chung, báo cáo cho rằng, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là tập thể đoàn kết, thống nhất cao, bản lĩnh, trí tuệ, luôn bám sát các quan điểm, đường lối, đưa ra các quyết sách kịp thời, đúng đắn, phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, có dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề thuận lợi cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Thế và lực của đất nước được tăng cường, uy tín, vị thế của Đảng, của đất nước ngày càng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả rõ rệt.

Đề cập một số hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XII, báo cáo cũng rút ra những bài học kinh nghiệm như việc tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đó, cần sáng tạo trong điều hành, tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong xử lý các vấn đề quan trọng, các tình huống phức tạp liên quan đến chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Mở rộng hợp tác và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tạo sự ủng hộ quốc tế và môi trường thuận lợi cho phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Báo cáo kiểm điểm cũng nhấn mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị, phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân.

Phát huy dân chủ trong Đảng, trong xã hội; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận cao trong xã hội. Tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến nhân dân, tăng cường phát huy khối đại đoàn kết, sức mạnh toàn dân tộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại