5 tháng thu thuế thu nhập cá nhân 52.400 tỷ đồng, tăng 9%

Trần Anh |

5 tháng thu thuế thu nhập cá nhân 52.400 tỷ đồng, tăng 9%
5 tháng thu thuế thu nhập cá nhân 52.400 tỷ đồng, tăng 9%

Tổng thu ngân sách 5 tháng bằng 35% dự toán và giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Thu thuế thu nhập cá nhân tăng tăng 9% so với cùng kỳ và tương đương 41% dự toán. Tổng chi ngân sách Nhà nước ước tính đạt 537.400 tỷ đồng, bằng 30,8% dự toán năm, tăng 10% trong 5 tháng.

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, từ đầu năm đến 15/5, tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 529.600 tỷ đồng, bằng 35% dự toán năm, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nội địa đạt gầm 440.000 tỷ đồng, bằng 34,8%, thu từ dầu thô 18.900 tỷ đồng, bằng 53,7%, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 70.500 tỷ đồng, bằng 33,9%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 52.900 tỷ đồng, bằng 29,7% dự toán năm, giảm 13% và thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 79.500 tỷ đồng, bằng 34,8%, tăng 3%. Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 82.900 tỷ đồng, bằng 30,6%.

Thu thuế thu nhập cá nhân 52.400 tỷ đồng, bằng 40,7% dự toán, tăng 9%. Thu thuế bảo vệ môi trường 19.500 tỷ đồng, bằng 29%; thu tiền sử dụng đất 48.500 tỷ đồng, bằng 50,6%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước ước tính đạt 537.400 tỷ đồng, bằng 30,8% dự toán năm, tăng 10%. Trong đó, chi thường xuyên đạt 385.000 tỷ đồng, bằng 36,4%, chi đầu tư phát triển 103.800 tỷ đồng, bằng 22,1% dự toán. Chi trả nợ lãi 45.600 tỷ đồng, bằng 38,6%, tăng 4%.

theo NDH