Sẽ ra sao nếu con người có thể "thần giao cách cảm": Tỏ tình chỉ cần nghĩ thôi là Crush đã hiểu liền?

MYN |

Sẽ ra sao nếu con người có thể "thần giao cách cảm": Tỏ tình chỉ cần nghĩ thôi là Crush đã hiểu liền?
Sẽ ra sao nếu con người có thể "thần giao cách cảm": Tỏ tình chỉ cần nghĩ thôi là Crush đã hiểu liền?

Thần giao cách cảm (telepathy) là khả năng đọc ý nghĩ người khác hay trao đổi thông tin trực tiếp giữa các bộ não.

Sẽ ra sao nếu con người có thể "Thần giao cách cảm": Tỏ tình chỉ cần nghĩ thôi là Crush đã hiểu liền?

Nó là một trong bốn hiện tượng ngoại cảm, bao gồm thần giao cách cảm, thấu thị (hay thấu thính), tiên tri và hậu tri.

Vấn đề đặt ra là liệu nó chỉ có thể nằm trong tưởng tượng, hay có thể hiện thức hóa bằng sự phát triển của khoa học công nghệ ngày nay.

theo Helino