Ông Triệu Tài Vinh nói "đang nắm xem ai, lãnh đạo nào nhắn tin xin điểm"

T.Nguyên. Dựng video: Luyên NT |

Ông Triệu Tài Vinh nói "đang nắm xem ai, lãnh đạo nào nhắn tin xin điểm"
Ông Triệu Tài Vinh nói "đang nắm xem ai, lãnh đạo nào nhắn tin xin điểm"