Làm sếp tại Vingroup có được nhận thù lao "hậu hĩnh"?

Pha Lê |

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sáng nay, Vingroup đã thống nhất về việc phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.

Đại hội đồng đông thường niên năm 2017 diễn ra vào sáng nay của Tập đoàn Vingroup (VIC) bên cạnh việc báo cáo kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2016 còn thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến tình hình của công ty.

Trong số đó là việc thông qua tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế. HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐQTvề việc chấm dứt tư cách thành viên HĐQT đối với bà Mai Hương Nội và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Quang làm thành viên HĐQT thay thế.

Đồng thời, hội nghị cũng thống nhất về việc phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS. Theo đó, số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2016 là: 09 thành viên HĐQT và 04 thành viên BKS.

Thù lao cho HĐQT là 8,5 tỷ đồng – tương đương 0,24% lợi nhuận sau thuế năm 2016. Tính trung bình, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cùng các thành viên trong HĐQT nhận được 944 triệu đồng.

Thù lao cho BKS là 1,7 tỷ đồng – tương đương 0,05% lợi nhuận sau thuế năm 2016, trung bình, mỗi thành viên nhận được 425 triệu đồng.