NSND Tự Long: "Người ta đổ tiếng ác cho nghệ sĩ nhiều quá, người thì 3-4 vợ, nghèo cũng 1-2 bà"

V.A, clip: King Pro |

NSND Tự Long: "Người ta đổ tiếng ác cho nghệ sĩ nhiều quá, người thì 3-4 vợ, nghèo cũng 1-2 bà"
NSND Tự Long: "Người ta đổ tiếng ác cho nghệ sĩ nhiều quá, người thì 3-4 vợ, nghèo cũng 1-2 bà"